پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، روش های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (PET) دور ریز پس از مصرف بازیافتی است.