تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حد زیست تجزیه پذیری هوازی پلاستیک‌ها بر مبنای ترکیبات آلی، تحت شرایط کنترل شده تولید کمپوست از طریق اندازه گیری مقدار کربن دی اکسید آزاد شده و در جه تجزیه پذیری پلاستیک در پایان آزمون است. این روش برای شبیه سازی شرایط کمپوست شدن هوازی جزء آلى زباله شهری مخلوط با مواد جامد طراحی شده است. نمونه آزمون در معرض یک مایع تلقيح که از کمپوست گرفته شده، قرار می‌گیرد. این ترکیب در محیطی که دما، تهویه و رطوبت به دقت پایش و کنترل می‌شود، قرار می‌گیرد. روش آزمون براساس بازدهی درصد تبدیل کربن در مواد تحت آزمون به کربن دی اکسید آزاده شده و همچنین نرخ تبدیل، طراحی می‌شود.