پلاستیک ها-بر چسب گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک ها و پلیمرها (به شکل پوشش ها یا افزودنی ها)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های اقلام نهایی که شامل فیلم ها / ورق‌های پلاستیکی یا پلیمری است و به شکل لامینه، اکستروژن یا مخلوط با ماده زیر آیند، ترکیب شده است و به عنوان موادی قابل تجزیه در شرایط هوازی در کمپوست شهری و تأسیسات صنعتی (که در آن دماهای مناسب برای فعالیت میکروارگانیسم های گرمادوست قابل دستیابی است)، طراحی شده اند.
1 - 2 این ویژگی‌ها، بیانگر الزاماتی برای برچسب گذاری اقلام نهایی (که در آن از پلاستیک‌ها یا پلیمرها به عنوان پوشش یا اتصال دهنده استفاده شده است) تحت عنوان "کمپوست پذیر در سیستم هوازی کمپوست شهری یا تأسیسات صنعتی" هستند.
1 - 3 ویژگی‌های بیان شده در این استاندارد، همان الزاماتی هستند که برای تعیین اینکه آیا اقلام نهایی‌، به طور رضایت بخشی در مقیاس تهیه کمپوست هوازی شهری یا با تأسیسات صنعتی (که در آن ماکزیمم بازدهی در الویت است و مراحل میانی تخریب زیستی پلاستیک به سبب ملاحظات زیباشناختی و حسی توسط مصرف کننده نهایی نباید قابل رویت باشد) کمپوست می‌شوند یا خیر، کاربرد دارد.
هشدار = در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.