پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش ها و معیارهای آزمون به منظور بررسی و تصدیق قابلیت دفع یک ماده پلاستیکی در تصفیه خانه فاضلاب می باشد. بدین ترتیب از وقوع مشکلات برای محیط زیست و سیستم های زه کشی فاضلاب جلوگیری می‌کند.
برای دستیابی به این نتیجه لازم است ماده پلاستیکی مورد ارزیابی، قابلیت تجزیه زیستی تحت شرایط هوازی (یعنی مستعد تبدیل شدن به حالت معدنی ) و قابلیت انحلال یا پخش در آب را داشته باشند.
یادآوری - مواد پلاستیکی منطبق با این استاندارد، به دلیل خصوصیات قابلیت حلالیت یا پخش در آب و تجزیه زیستی در نهایت قادرند در تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی یا شهری از طریق فاضلاب دفع شوند.
این استاندارد برای تعیین معیارهای آزمون به منظور بررسی و تصدیق قابلیت دفع یک ماده پلاستیکی در تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی که از طریق فاضلاب دفع می شوند، کاربرد دارد.