پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین نرخ تجزیه هوازی (با از دست دادن مقاومت کششی، وزن مولکولی که در نتیجه احتمال متلاشی و قطعه قطعه شدن، وجود دارد) و تجزیه بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی در یک محیط آزمون زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله ها می‌باشد.
این استاندارد برای مقایسه و رتبه بندی تجزیه هوازی و تجزیه بی هوازی زیستی پلاستیک بعداز قرار گیری دریک زیست راکتور محل دفن زباله کاربرد دارد. این روش جهت پاسخگویی ادعاهای پیشنهادی ارزش تجزیه ی پلاستیک در محل دفن زباله به مقیاس کامل، کاربرد ندارد.
این شبیه سازی از یک محل دفن زباله فعال تنها اندازه گیری از درصد تجزیه هوازی و تجزیه بی هوازی زیستی (افزایش زیست گاز) در دوره های زمانی مشخص را ممکن می‌سازد.
اگرچه این روش آزمون به صورت دو سری تعریف شده ولی برای شبیه سازی یک چرخه واقعی از تجزیه در محل دفن زباله و در اغلب موارد با اجرای متوالی و نه به صورت مجزا و مستقل کاربرد دارد.
یادآوری - روش استاندارد موجود روش اصلاح شده استاندارد ASTM D5526 می باشد که در آن فقط به تجزیه بی هوازی پرداخته شده است. این روش استاندارد برای شبیه سازی تغییر از محیط‌های هوازی به بی هوازی با گذشت زمان مشابه تغییرات ناشی از افزایش عمق محل دفن زباله ها، کاربرد دارد. مواد پلاستیکی موجود در محل دفن زباله ها شامل محصولات پلاستیکی دور ریز از قبیل کیسه‌ها ولفافه ها و همچنین پوشش های پلاستیکی مورد استفاده بصورت آستر لایه داخلی میان کیسه های زباله روزانه برای جلوگیری از پراکندن زباله ها در طول شب وايا زمان های دیگر، است.
1 - 2 سیستم SIبه عنوان استاندارد در نظر گرفته شده است. سایر واحدهای اندازه گیری شامل این استاندارد نمی باشد.
1 - 3 این استاندارد کلیه ملاحظات ایمنی را در بر نمی گیرد، با این وجود ملاحظات ایمنی باید در حین استفاده از این استاندارد در نظر گرفته شود. مسئولیت برقراری آیین کار های ایمنی و بهداشتی مناسب و اتخاذ محدودیت های قانونی قبل از استفاده، بر عهده کاربر این استاندارد می‌باشد.
یادآوری - برای این استاندارد هیچ معادل ISO وجود ندارد.