پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه های محصولات بازیافت پلی استایرن برای تحویل به خریدار است. در این استاندارد، مهم ترین مشخصه‌ها و روش‌های آزمون مربوط برای ارزیابی یک دسته از محصولات بازیافت پلی استایرن بازیافت شده که برای تولید محصولات نیمه نهایی یا نهایی در نظر گرفته شده اند، ارائه می‌شود.
این استاندارد در توافق روی مشخصات پلی استایرن بازیافتی، برای کاربردهای عمومی و خاص، کاربرد دارد.
این استاندارد برای تعیین مشخصات پسماندهای پلاستیکی کاربرد ندارد و برای این منظور، استاندارد ملی شماره ۱۷۸۲۹ استفاده می‌شود.