پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات پسماندهای پلاستیکی و نحوه ارایه این ویژگی ها از طرف فروشنده، با توجه به لزوم مطلع بودن خریدار از ویژگی‌های مواد است.
در این استاندارد، روش های انجام آزمون ها نیز تا حد امکان معرفی می‌شوند. این استاندارد برای تعیین داده‌های الزامی که ارائه آن‌ها ضروری است و نیز داده‌های اختیاری که فروشنده مجاز به انتخاب آن‌ها برای افزایش ارزش پسماند است، کاربرد دارد.
یادآوری این استاندارد برای تعیین مشخصات پلاستیکهای بازیافت شده کاربرد ندارد.