پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های مورد نیاز برای ردیابی پلاستیک های بازیافتی است. همچنین این روش، اصولی را برای محاسبه درصد مواد بازیافتی در یک محصول، ارائه می‌کند.
یادآوری - در صورتی که ردیابی بتواند به عنوان مبنای محاسبات درصد مواد بازیافتی مورد استفاده قرار گیرد، این روش‌ها برای قابلیت ردیابی قابل استفاده هستند و قابلیت ردیابی مبنایی برای محاسبه درصد مواد بازیافتی است.