پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین میزان و نرخ تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی، بانضمام فرمول بندی مواد افزودنی، در تماس با خاک تحت شرایط آزمایشگاهی است.
1 - 1 - 1 خواسته های اجرایی باید به نتایج عددی به دست آمده در روش آزمون محدود شود و برای ادعاهای « قابل تجزیه به وسیله منابع زیستی » فاقد شرایط لازم استفاده نشود. گزارشها باید درصد تولید کربن گازی خالص را در نمونه آزمون و یا مرجع، به صورت واضح پس از اتمام آزمون تعیین کند. نتایج نباید فراتر از مدت زمان واقعی آزمون، برون یابی شود.
1 - 2 این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد.
1 - 2 - 1 اندازه گیری قابلیت تجزیه زیستی مواد پلاستیکی نسبت به ماده مرجع در محیط هوازی.
1 - 2 - 2 قابل استفاده برای تمام مواد پلاستیکی که بازدارنده باکتری ها و قارچهای موجود در خاک نباشد.