روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلاستیکی

هدف از تهیه این استاندارد تعیین روش‌های نمونه برداری و آزمون لوله های لاستیکی می‌باشد. در این استاندارد روش نمونه برداری و معیار تطبیق نمونه ها با استاندارد، روش‌های آزمون استحکام کششی و ازدیاد طول درنقطه پارگی، ازدیاد طول دائم، چسبندگی و کهنگی تسریع شده، روش‌های اندازه گیری ضخامت، قطر، جذب روغن، روش‌های آزمون فشارهیدرولیکی فشار قابل تحمل و مقاومت به تورم داده شده است.