آیین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال

1-1- این استاندارد روشی برای تهیه اتصالات لوله به وسائل اتصال .C.V.P با سرهای صاف یا سرهای گرد با چسب حلال میباشد . این استاندارد مخصوص لوله‏‌های سخت .C.V.P است و در صورتیكه سازنده‏‌های لوله‌های P . V .C روش‌های خاص برای اتصال لوله‌های P .V .Cبا وسائل دارند دستورالعمل آن‌را باید قبلا در اختیار مصرف كننده قرار دهند .
1-2- لوله و وسائل اتصال باید با رواداری قابل قبول و مناسبی ساخته شده باشد كه عمل اتصال را بوسیله چسب آسان نماید این مشخصات باید برای هر طریقه تولید صدق نماید .
یادآوری نكات مهم :
با استفاده از روش صحیح اتصال میتوان در كارگاه یا محل نصب لوله اتصال خیلی محكمی ایجاد نمود .
بهرحال استادی و مهارت شخص اتصال دهنده در این عمل خیلی موثر است .