لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی-قابلیت استخراج سرب و قلع-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین قابلیت استخراج بعضی از پایدار کننده‌های لوله‌های پلی وینیل کلراید سخت است. این استاندارد برای بررسی اینکه مقادیر استخراج شده از غلظت معینی تجاوز نکند، به کار می‌رود.