ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت

این استاندارد روش تعیین ماتی لوله‏‌های پلی وینیل كلرید سخت و همچنین حد مجاز نوری كه ممكن است از دیواره لوله عبور كند را مشخص می‏‌كند.