پلاستیکها ـ لوله های آکریلونیتریل ـ بوتادین استیرن یا آکریلو نیتریل ـ استیرن آکریل استر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، ابعاد و روش‌های آزمون لوله‌های پلاستیکی از جنس آکریلونیتریل - بوتادین - استیرن یا آکریلونیتریل - استیرن آکریل استر با قطر اسمی 25 تا 160 میلیمتر است.
یادآوری این استاندارد یک استاندارد پایه است . بنابراین، هدف و دامنه کاربرد آزمون‌ها، بازرسی و ویژگی‌های مربوط به کاربردهای خاص را در بر نمی‌گیرد.