پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلی اتیلن (pe)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های لوله‌های پلی اتیلن (خط جانبی) با قطر خارجی اسمی ۱۲ میلی متر تا ۳۲ میلی متر به منظور انتقال آب برای کاربرد آبیاری است.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد برای لوله‌های ساخته شده از مواد PE32 و PE40 تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- فشار اسمی (PN) تا ۸ بار
ب- دمای کاری تا °۴۵C مطابق با پیوست الف یادآوری - برای نوارهای قطره چکان دار با ضخامت کمتر از یک میلی متر به استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۵ و برای لوله‌های پلی اتیلن تاشو به استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۷۴۰ مراجعه شود.