پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات

هدف از تدوین این استاندارد تعیین گونه‌های رواداری برای قطر خارجی، دو پهنی و ضخامت دیواره لوله‌های پلاستیکی گرمانرم انتقال دهنده سیالات، که با قطر خارجی اسمی و فشارهای اسمی مطابق با استاندارد 161 - 1 : 1996 IS0 و ضخامت دیواره اسمی مطابق با استاندارد 4065: 1996 ISO تولید شده‌اند، مشخص می‌کند (پیوست الف دیده شود).
این استاندارد برای لوله‌های پلاستیکی گرمانرم با سطح مقطع ثابت دایره‌ای در امتداد کل طول لوله، صرفنظر از نوع تولید، جنس مواد یا کاربرد مورد نظر قابل استفاده است.
یادآوری - گونه‌های رواداری مشخص شده در استانداردهای محصول که از این استاندارد اقتباس می‌کنند، جنس مواد و کاربرد مورد نظر را لحاظ می‌نمایند.