پلاستیک ها-لوله های گرمانرم -تعیین سفتی حلقه ای

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین سفتی حلقه ای لوله‌های پلاستیکی گرمانرم با سطح مقطع دایره‌ای شکل است.