پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی روشی برای تعیین مقاومت در مقابل ضربه‌های وارد بر لوله‌های پلاستیکی گرمانرم توسط سقوط وزنه به روش پلکانی است. این روش برای لوله‌های سوراخ دار قابل کاربرد نیست.
این روش برای آزمون لوله در دمای C°. قابل استفاده است، در صورت لزوم، آزمون در دمای °۲۰C- یا °۲۳C+ نیز قابل کاربرد است.
یادآوری - برای لوله‌های ساخته شده از هموپلیمر پلی پروپیلن ( PP- H ) که با الزامات ضربه در دمای C°. یا دماهای پایین تر مطابقت ندارند، آزمون در دمای C° (۲±۲۳ مجاز است؛ مشروط بر آنکه لوله‌های PP- H برای مصارف تخلیه فاضلاب استفاده شوند. در این صورت باید در نشانه گذاری آن‌ها، بر روی لوله نشانه ای اضافی مبنی بر عدم نصب در دمای زیر °۵C+ قید گردد.