پلاستیک ها-لوله های گرمانرم -تعیین نسبت خزش

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین نسبت خزش لوله‌های پلاستیکی گرمانرم با سطح مقطع دایره ای شکل است.