لوله های پلاستیکی و سیستم های لوله کشی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش ارزیابی اثرات گرمایش بر اتصالات لوله‌های گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریق است.
الف: روش استفاده از آون هوا
ب: روش استفاده از حمام مایع
در صورت اختلاف بین نتایج دو روش آزمون، روش (الف) به عنوان روش مرجع شناخته می‌شود.