پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی و سیستم های کانال کشی

هدف از تدوین این استاندارد ملی، تعیین روش آزمون انعطاف پذیری حلقوی لوله‌های گرمانرم که دارای سطح مقطع مدور است می‌باشد.
این روش اندازه گیری خمش و نیروی لازم برای آن را بر حسب خمش قطری ویژه که آسیب فیزیکی در آن اتفاق می‌افتد، ممکن می‌سازد.