فناوری نانو- تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات نمونه‌های حاوی نانولوله کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی در محیط هوا می‌باشد. این استاندارد برای ارزیابی کمی نمونه‌های نانولوله‌های کربنی تک جداره از طریق اندازه گیری ناخالصی غیر کربنی (به طور مثال کاتالیست فلزی) در ماده کاربرد دارد.
همچنین این استاندارد برای ارزیابی کیفی پایداری حرارتی و همگنی نمونه حاوی نانولوله‌های کربنی تک جداره کاربرد دارد. برای تعیین سایر مشخصات نانولوله‌های کربنی تک جداره و همچنین اجزای تشکیل دهنده ناخالصی‌های فلزی از سایر روش‌های تعیین مشخصات باید استفاده شود.