روش اندازه‌گیری تغییرات ابعاد پارچه‌های کشباف تاری و بافته شده نایلون در اثر شستشو با آب جوش

این استاندارد دربردارنده روش اندازه‌‏گیری تغییرات ابعاد پارچه‌‏های كشباف1 تاری و بافته شده 2 ( تاری و پودی ) در اثر شستشو با آب جوش می‌باشد.