پتری دیشهای پلاستیکی یکبار مصرف ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد، مواد و نحوه پرداخت پتری دیش های پلاستیكی یكبار مصرف مناسب برای كارهای میكروب‏شناسی می باشد. این استاندارد همچنین مقررات مربوط به استحكام‏، پایداری هنگام انباشته شدن روی هم مقاومت در برابر شكستگی و تغییر شكل حرارتی را تعیین می‏ كند. روش های آزمون در پیوست1ها داده شده است‏.