پلاستیک (تعیین درصد مواد تفکیک شده از پلاستیک توسط استون)

الف ـ با این روش میتوان درصد مواد موجود در اجسام پلاستیكی قالب ریزی شده را كه در درجه حرارتی نزدیك نقطه جوشش استون از استون جدا می‏شوند تعیین كرد نمونه پلاستیكی كه در این آزمایش بكار برده میشود پلاستیك قالب ریزی شده است كه در تحت فشار بصورت قالب ریزی شده درآمده است و در موقع آزمایش مربوط آنرا بصورت گرد نرمی در می‏اورند .
ب ـ با اندازه‏ گیری مقدار موادی كه بوسیله استون از پلاستیك جدا می‏گردند میتوان , مقدار مواد نارس پولیمریزه شده ( مواد خام فنلی یا مواد فنلی كه كاملا پولیمریزه نشده ‏اند ) پلاستیك را اندازه گرفت عمل جدا كردن باید در شرایط معین و در زمان تعیین شده‏ ای انجام گیرد . در انتهای عمل با وجود اینكه میتوان مقدار قابل ملاحظه از مواد حل شده را اندازه گرفت ولی این نشانه آن نیست كه كار جدا كردن كامل شده باشد یا آنكه این كار صرفا یك مقایسه باشد چه در این عمل علاوه بر مواد خام پلاستیك ممكن است مواد دیگری كه به پلاستیك افزوده شده ‏اند مانند مواد رنگین یا مواد خم‏پذیر كننده یا مواد ارتجاع كننده پلاستیك (plasticiyzer) یا مواد نرم كننده (lubricants) پلاستیك نیز حل گردند .