پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش هایی برای اندازه گیری مقدار کلر در پلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلریدی که عاری از ماده نرم کننده یا مواد افزودنی باشند به دو روش زیر است.
- روش الف (احتراق در یک بمب)
- روش ب (احتراق در یک بالن)