ورق های پلاستیکی چند لایه ای زینتی

این استاندارد شامل چهار دسته ورقه مسطح فنلی چند لایه ‏ای با پوشش سطحی آمینوپلاستیك می باشد كه در هنگام تولید میتوان سطوح آنرا رنگ نموده و یا باشكال مختلف درآورد و یا بین لایه ‏ها صفحات نازك فلزی قرار داد ورقه‏ های بدون صفحات نازك فلزی را میتوان پس از ساختن طبق دستورالعمل سازنده آنرا شكل داد . موادیكه برای داخل این ورقه‏ ها بعنوان پركننده بكار میرود بستگی به مواد اولیه این ورقه ‏ها داشته و اغلب از ورقه ‏های كاغذ بعنوان مواد پركننده استفاده می گردد .