پلاستیک ها-رزین های کوپلیمر و هوموپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری باقیمانده الک رزین های کوپلیمر و هوموپلیمر وینیل کلراید می باشد. با کنترل این ویژگی، می توان ثبات عرضه و رفتار پردازش (فرآوری) قابل پیش بینی را تضمین کرد.