ضوابط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ کردن مواد پلاستیکی

این استاندارد ضوابط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ كردن مواد پلاستیكی و سایر پلی‏مرها را كه برای مصارف بسته ‏بندی مواد غذایی و ظروف غذاخوری بكار میرود , دربرمیگیرد .