پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش اندازه گیری pH محلول آبی استخراج شده از هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید با استفاده از pH متر مجهز به الكترود شیشه است.
این اندازه گیری برای برآورد کیفیت الکتریکی رزین (پلیمر) مناسب نیست ولی می تواند در انتخاب مواد افزودنی به ویژه مواد پایدار کننده مورد استفاده در تهیه آمیزه ها، استفاده شود.