پلاستیک ها- رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری چگالی ظاهری رزین فشرده شده هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید (پی وی سی) می باشد. این استاندارد برای اندازه گیری چگالی ظاهری رزین فشرده شده هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید کاربرد دارد.
یاد آوری - چگالی ظاهری رزین فشرده نشده طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰ اندازه گیری می شود .