پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین دو روش برای اندازه گیری مواد فرار (شامل آب) در رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید می باشد.