پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید برای مصارف عمومی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری جذب نرم کننده در دمای اتاق است.
این استاندارد در مورد رزین های پی وی سی ( P.V.C ) با مصارف عمومی و رزین های پر کننده مطابق استاندارد 1- 1060 - ISO کاربرد دارد.
هدف از این آزمون تعیین مقدار نرم کننده جذب شده به وسیله رزین در دمای اتاق برای حصول یک مخلوط خشک است.
نتایج حاصله بیان گر معیاری کلی از جذب مواد نرم کننده یک رزین در دمای اتاق است. این نتایج مناسب بودن رزین را برای تولید مخلوط های خشک نرم شده به خصوص وقتی که با نتایج آزمون های جذب نرم کننده در شرایط گرم همراه باشد، نشان می دهد.