کیسه‌های پلاستیکی(پاکتهای مجوف) با لایه آلومینیوم جهت بسته‌بندی آب میوه‌ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، روشهای آزمون، نمونه برداری و بسته بندی، كیسه های پلاستیكی با لایه آلومینیوم برای بسته بندی آب میوه ها میباشد.