پلاستیک ها-کاهش وزن نرم کننده در اثر حرارت -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین فراریت نسبی نرم کننده ها یا ناخالصی های فرار یا هردو در دمای بالا است.