پلاستیک ها-تعیین سازگاری نرم کننده در ترکیبات پلی (ونیل کلرید)(PVC) تحت شرایط مرطوب

این استاندارد روش سریعی را برای تعیین پایداری ترکیبات PVC با در نظر گرفتن سازگاری نرم کننده شرایط مرطوب، ارائه می کند. دماها و رطوبت به کار گرفته شده در این استاندارد می تواند بیانگر شرایط استفاده واقعی باشند، اما در وهله اول برای رتبه بندی مواد در نظر گرفته می شوند.