پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای اندازه گیری زمان ایجاد نقص در لوله های پلاستیکی GRP تحت فشار داخلی هیدروستاتیک در یک دمای معین است. محیط خارجی می تواند هوا یا آب باشد. این استاندارد برای لوله های پلاستیکی GRP کاربرد دارد.
یادآوری - برای دیگر محیط های داخلی یا خارجی، هر گونه الزامات تکمیلی توسط استاندارد مرجع تعیین می‌شود.