پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون خواص كششی پلاستیك های تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP ) است.
یادآوری 1- هرگاه شرایط تثبیت آزمونه ، دمای آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسایل و عملكرد آزمونه مطابق این استاندارد،امكان پذیر نباشد، در این حالت می توان روش آزمون مورد توافق بین طرفین را به كار برد.
یادآوری 2- واحدها و مقادیر عددی كه در {} آورده شده اند، مترادف با واحدهای مرسوم مقادیر این استاندارد هستند.