پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی درخشندگی ویژه، خواص پراش نور در زاویه گسترده از سطح مقطع موادی نظیر پلاستیک شفاف است. در این استاندارد دو روش برای اندازه گیری درخشندگی و کدری آورده شده است. در روش الف، از یک کدری سنج مطابق بند ۷-۱-۱ و در روش ب، از یک اسپکتروفتومتر مطابق بند ۱ - ۲ - ۷ استفاده می شود. مواد با مقدار کدری بیش از ۳۰ درصد، به عنوان مواد پراکنده کننده محسوب می شوند که باید طبق استاندارد بند ۲-۳ آزمون شوند.
یادآوری - برای تمایز بیشتر موادی که درصد بالایی از نور را در زاویه کوچک پخش می کنند نظیر پلاستیک های شفاف با سطح زبر شده، کدری سنج را تنظیم کرده و اندازه گیری ها را مطابق استاندارد بند ۲-۴ انجام دهید.
یادآوری - این استاندارد معادل استاندارد های مندرج در بندهای ۲-۸ و ۲-۹ نیست.