پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین و ارائه دو روش برای بررسی تمایل چسبندگی فیلم و ورق های پلاستیك منعطف به یكدیگر است (در مدت زمانی كه لایه ها در شرایط دمایی و فشار كم در تماس با یكدیگر قرار می گیرند ، چسبندگی رخ می دهد).