پلاستیک ها -تعیین خواص دینامیکی-مکانیکی در حالت فشاری

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین خواص دینامیکی - مکانیکی پلاستیک‌ها برای تعیین و گزارش خواص ویسکوالاستیک است که از رفتار ویسکوالاستیک آن‌ها ناشی می‌شود. این استاندارد برای پلاستیک‌های گرما نرم و گرماسخت، کامپوزیت‌ها و نمونه‌هایی که به طور مستقیم به شکل استوانه قالب گیری شده اند یا، از صفحات ، ورق و شکل‌های قالبگیری شده، بریده شده اند. داده‌ها و نتایج به دست آمده این روش می‌تواند برای شناسایی خواص ترمومکانیکی مواد پلاستیکی یا ترکیبات با استفاده از ابزار دینامیک - مکانیکی بکار رود.
1 - 2 این استاندارد بمنظور ارائه روشی برای تعیین خواص ترمومکانیکی(به صورت تابعی از متغیرهای ویسکوالاستیک) برای گستره وسیعی از پلاستیک‌ها با استفاده از روش‌های نوسان اجباری، تشدید نشده همانطور که در استاندارد بند ۲-۴ آورده شده است، کاربرد دارد. نمودار ترسیم شده از مدول الاستیک (دخیره)، مدول ویسکوز(اتلافی)، مدول مختلط و تانژانت دلتا به صورت تابعی از فرکانس، زمان یا دما، نشاندهنده انتقال‌های مشخص در عملکرد ترمومکانیکی مواد پلیمری است.
1 - 3 این روش آزمون برای گستره وسیعی از فرکانس ( ۰/۰۱ تا ۱۰۰ هرتز) کاربرد دارد.
1 - 4 تغییر شرایط آزمون می‌تواند باعث ناهمگونی جواب‌ها شود، این تفاوت‌ها را می‌توان با یک آزمایش دیگر و با گزارش کامل شرایط آزمون (هم چنان که در این روش آورده شده است) توجیه و مقایسه کرد.
1 - 5 به سبب امکان انطباق ابزار، داده تولید شده نسبی در نظر گرفته می‌شوند و ضرورتا مقادیر مطلق نیستند.
1 - 6 داده‌های حاصل از این روش برای مقاصد طراحی مهندسی کاربرد دارد.
1 - 7 این روش آزمون، روشی ساده برای تعیین مشخصه‌های رفتار ترمومکانیکی ترکیبات پلاستیکی با استفاده از مقادیر بسیار کم نمونه است. داده بدست آمده می‌تواند برای کنترل کیفیت و یا تحقیق و توسعه و مقاصد توسعه محصول بکار رود. برای برخی مواد، نظیر مواد گرماسخت این روش می‌تواند برای برقراری شرایط فرایندی مناسب، بکار رود.
1 - 8 آزمون دینامیکی - مکانیکی روشی حساس برای تعیین مشخصه‌های ترمومکانیکی بوسیله اندازه گیری مدول الاستیک و مدول ویسکوز به صورت تابعی از فرکانس، دما یا زمان است. رسم مقدار تانژانت دلتا ماده بر حسب این متغیرها، یک نمودار واضحی از اثرات پخت (در سیستم‌های رزینی گرماسخت) و رفتار اتلاف تحت شرایط معین را بیان می‌دارد.
1 - 9 این روش می تواند برای دستیابی به موارد زیر بکار رود:
1 - 9 - 1 مدول به عنوان تابعی از دما
1 - 9 - 2 مدول به عنوان تابعی از فرکانس
1 - 9 - 3 اثرات فرایند آماده سازی شامل آرایش یافتگی
1 - 9 - 4 خواص نسبی رزین شامل پخت و اتلاف
1 - 9 - 5 اثرات انواع زیرلایه و آرایش یافتگی (بافت) روی مدول الاستیک
1 - 9 - 6 اثرات افزدونی های فرمولاسیون که ممکن است بر روی عملکرد یا فرایند پذیری تاثیر بگذارند.
1- 9 - 7 اثرات آنیلینگ روی مدول و دمای انتقال شیشه ای
1 - 9 - 8 اثرات نسبت نسبت ابعادی روی مدول مواد تقویت شده با الیاف
1 - 9 - 9 اثرات پر کننده و افزودنی‌ها روی مدول و دمای انتقال شیشه‌ای
1 - 10 قبل از شروع کار با این روش، باید مشخصه‌های مواد به طور کامل ذکر شود. هرآماده سازی آزمونه، تثبیت شرایط، ابعاد یا پارامترهای آزمون یا ترکیبی از این‌ها که در ویژگی‌های مواد آورده شده باشد باید نسبت به شرایط مندرج در این استاندارد الویت قرار گیرد. اگر شرایط ویژه ای در مشخصه آن ماده گنجانده نشده باشد از شرایط پیش فرض در این استاندارد استفاده کنید.
یادآوری ۱- استاندارد معادل ایزو برای این استاندارد تاکنون تدوین نشده است.