پلاستیک ها-فیلم و ورق -فیلم پلی پروپیلن جهت یافته-ویژگیها

۱ - ۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی فیلم پلی پروپیلن جهت یافته در محدوده ضخامت ۱۰ تا ۷۵ میکرون است.
۲ - ۱ فیلم ممکن است حاوی مواد رنگ دهنده، پایدار کننده یا سایر مواد افزودنی بوده یا برای بهبود خواص کارآیی (دوخت پذیری گرمایی، گاز تراوایی و غیره) پوشش داده شده باشد.
۳ - ۱ فيلم ممکن است به آهستگی سرد شده باشد (تنش زدایی با تنظیم گرما) تا جمع شدگی خطی محدود نشده و کشیدگی در اثر جمع شدگی گرمایی کاهش یابد.
۴ - ۱ در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجه شدن با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.