یاتاقانهای ساده-بوش های ترموپلاستیک-ابعاد و رواداری ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های ابعاد و رواداری های بوش های ترموپلاستیک جاگذاری شده، مورد استفاده بعنوان یاتاقان های ساده با یا بدون شیارهای روان کاری طبق استاندارد ۱۲۱۲۸- ISO می‌باشد.
این بوش‌های ترموپلاستیک قابل جایگزین از جهت ابعاد با بوشهای پیچیده طبق استاندارد۳۵۴۷ - ۱ - ISO می‌باشند. این استاندارد در مورد پلاستیک‌های تقویت شده کاربرد ندارد .