جلوگیری از انفجار در اثر عوامل خارجی با استفاده از روق فلزی مشبک پهن شده یا فوم های پلیمری

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های ورق های آلومینیومی با ترکیبات خاص یا فوم های پلیمری برای جلوگیری و فرو نشاندن انفجار و جلوگیری از گسترش آتش سوزی در اثر عوامل خارجی و کاهش تبخیر سوخت که منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود، می‌باشد.
این استاندارد برای مخازن ثابت و متحرک سوخت‌های فسیلی و گازها و بخارات قابل اشتعال و حمل مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد. این استاندارد در مورد حفاظت از پدیده انفجار بخار منبسط شونده ناشی از جوشش سوخت مایع (BLEVE) در مخازن نگهداری گاز مایع و خروجی اضطراری مایعات قابل اشتعال از این مخازن کاربرد ندارد.