کانال غیر فلزی پلیمری انتقال هوا در ساختمان ها-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد بیان ویژگی های کانال و قطعات کانال ساخته شد از مواد پلیمری که در انتقال هوای سیستم‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شود.