لوله ها و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوارشده بین لوله پلی اتیلن(PE)و اتصال دهنده جوش الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش آماده سازی آزمونه سوار شده حاصل از لوله پلی اتیلن (PE) یا اتصالاتی با انتهای نری و اتصالات جوش الکتریکی (به عنوان مثال اتصالات بوشن، همچون جفت کننده‌ها، یا فرورفتگی‌ها) می‌باشد. ضوابط بیان شده برای سوار نمودن، شامل پارامترهایی همچون دمای محیط، شرایط جوش، ابعاد اتصال و لوله، شکل لوله مارپیچ یا لوله مستقیم)، با در نظر گرفتن محدوده شرایط کار بیان شده در استانداردهای محصول مربوطه، می باشد.
این استاندارد، می‌تواند برای شکل های دیگر، مثلا لوله با حلقه‌های تکراری، بسته به دستورات سازنده به کار رود.