تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)مورد استفاده بر روی زمین

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مورد نیاز طراحی، ساخت، بازرسی، آزمون تانک‌ها و مخازن GRP با و یا بدون آستری‌های گرمانرم برای نگهداری و یا فراوری سیال ها، ساخت کارخانه ای یا کارگاهی، بدون فشار یا تحت فشار تا ۱۰bar ، به منظور استفاده روی زمین می‌باشد.
عبارات تانک و مخزن که در این استاندارد ملی مورد استفاده قرار گرفته است، شامل انشعابات مختلف که در ارتباط با کارهای خطوط مخزن و یا تجهیزات دیگر با استفاده از پیچ‌ها و نگهدارنده‌ها، بست‌ها و یا ملحقات دیگر به طور مستقیم متصل شده به پوسته می‌باشد. علاوه بر الزامات تعیین شده، این استاندارد ملی مستلزم آن است که مواردی که در بند ۵ آمده است بطور کامل مستند شود.
این استاندارد ملی تانک ها یا مخازن با دمای بین °۴۰C- تا °۱۲۰C+ را پوشش می‌دهد.
یادآوری - ممکن است که پیشرفت های آینده در فناوری تولید رزین دمای کاری تانکها و مخازن را به بالای °۱۲۰C+ نیز برساند. در هنگام رخ دادن چنین شرایطی که سازنده تمایل دارد از مزایای چنین پیشرفت هایی استفاده کند، كليه الزامات استاندارد باید حفظ شود و چنین تانک و مخزن هایی باید مطابق با روش طراحی پیشرفته، که در بند ۷-۸-۳ آمده است.
طراحی شوند مواردی که این استاندارد ملی در مورد آن‌ها کاربردی ندارد:
- تانک ها و مخازن مورد استفاده برای حمل و نقل سیالات
- مخازن نگهداری زیرزمینی
- مخزن های کروی
- تانک ها و مخازنی با شکل های غیر معمول
- تانک ها و مخازن با محفظه دوگانه
- تانک و مخزن هایی که در معرض خطر انفجار قرار دارند، یا از کارافتادگی آن‌ها ممکن است باعث انتشار رادیواکتیویته شود
- ویژگی‌های منبع‌های آب تقویت شده با الیاف که می‌توانند یک تکه با چند تکه باشند به منظور نگهداری آب سرد روی زمین (مطابق با استاندارد EN13280:2001)