پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید پنجره ها و درها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی تأثیر حرارت روی پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت برای تولید در و پنجره با دو روش آزمون در گرمخانه و آزمون در حمام مایع است.
روش آزمون با گرمخانه به عنوان روش مرجع در نظر گرفته می‌شود