پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید پنجره ها و درها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری برگشت حرارتی پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت قابل استفاده در ساخت درها و پنجره ها، در گرمخانه ای با دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس است.