پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) برای تولید درها و پنجره ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش برای اندازه گیری نیروی شکست گوشه ها و اتصالات T شکل جوش شده از پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت ( PVC -U) است. سپس به کمک نیروی شکست، تنش شکست محاسبه می‌شود.
این استاندارد برای پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت ( PVC-U ) مورد مصرف در ساخت درها و پنجره‌ها کاربرد دارد.